Vedtekter

Vedtekter for Gratangen kystlag

1. Gratangen kystlag har base i Foldvik, Gratangen og arbeider med kystkutur og friluftsliv i kommunen og nærliggende områder. Laget er tilknyttet Troms fylkeskystlag.

Kystlagets navn er Gratangen kystlag.

Gratangen kystlag er lokallag i Forbundet KYSTEN.

 

 1. Formål.

Gratangen kystlag skal arbeide i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og planer for øvrig. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:

 

 • Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne for lagets distrikt.
 • Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform o.l. som har lokal tilknytning.
 • Samarbeide med lokale museer, foreninger o.l. og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver.
 • Gratangen kystlag skal samarbeide med Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat.

 

 1. Medlemskap.

Alle kan bli medlemmer av Gratangen kystlag.

 

Medlemskontingenten er gradert for hovedmedlem og familiemedlem. Kontingent kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt. Bare den som har betalt kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem av laget. Gratangen kystlag kan ikke kreve inn lokal kontingent.

 

 1. Årsmøtet.

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og holdes innen utgangen av mars. Ordinært årsmøte skal avvikles hvert år med minst to ukers varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og forslag til vedtak, skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig flertall. Årsmøtet behandler og gjør vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden.

Årsmøtet skal:

 1. godkjenne innkalling
 2. behandle styrets beretning for foregående år
 3. behandle eventuelle innkomne forslag
 4. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år.
 5. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité.

 

Protokoll fra årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, sendes Forbundet KYSTEN. Revidert regnskap og godkjent beretning skal alltid sendes Forbundet KYSTEN sammen med protokoll fra ordinært årsmøte i laget.

 

 

 1. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller en tredel av kystlagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje skriftlig og med de samme frister som for ordinær årsmøte.

 

 1. Styret.

Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge leder, nestleder, tre styremedlemmer, tre varamedlemmer, revisor og valgkomité. Leder og nestleder velges særskilt, for øvrig fordeler styret selv arbeidsområdene (kasserer, sekretær osv.).

 

Styret er beslutningsdyktig når tre er til stede, herunder leder eller nestleder. Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet for arbeidet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme kystlagets målsettinger. Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder

 

7.Valg og valgregler.

Dersom det fremmes forslag om det, skal valg skje skriftlig, ellers skjer valg ved håndsopprekking. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen innholde det antall kandidater som det velges ved vedkommende avstemming.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mere enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Alle medlemmene kan velges til verv i laget.

 

 1. Voksenopplæring

Forbundet KYSTEN er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon. Studiearbeid kan foregå i kystlagenes regi. Kystlaget må til enhver tid følge de gjeldende regler om voksenopplæring fra Kunnskapsdepartementet.

Kystlagets styre har ansvaret for:

 • Å utpeke studieansvarlig i kystlaget.
 • at studieleder og kursledere får informasjon som kommer fra studieforbundet eller forbundet sentralt
 • å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
 • å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister.       

 

 1. Endring av vedtektene.

Endring av vedtektene kan kun skje med to tredels flertall på vanlig eller ekstraordinært årsmøte.

 

 1. Kommersiell virksomhet.

Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte kystlagets navn, kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng.

 

 1. Oppløsning.

Med to tredels flertall i to påfølgende årsmøter kan årsmøtet bestemme at kystlaget skal oppløses. Kystlagets midler, arkiver m.v. skal da overdras Forbundet KYSTEN.

 

 

 

Laget ble etablert 30. oktober 1988.

Continue reading